نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال 95
نمایشگاه رسانه های دیجیتال ۹۵
رونمایی از سرویس نظربین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال۹۵
رونمایی سرویس نظربین در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
معرفی سرویس بررسی کامنت های نظربین به دکتر موسویان
بازدید مهندس سلجوقی از غرفه نظربین
بازدید مهندس سلجوقی از غرفه نظربین
بازدید از غرفه نظربین در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
نمایشگاه رسانه های دیجیتال ۹۵